Krana-Sletta, Hisøy

Arendal bystyre har i  møtet 20. desember 2018, sak 18/188 vedtatt detaljreguleringsplan for Krana- Sletta, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planen er å sikre offentlig vei inn til «Krana» gnr. 308, bnr. 28, over gnr.
308, bnr. 403, og å legge til rette for en ny bolig på strandparsellen. 

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.