Klodeborg Pukkverk

Detaljplan med bestemmelser ble vedtatt i bystyret 28.01.2016, PS 16/6, iht. pbl. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

  • Sikre og tilrettelegge for fortsatt produksjon av pukkverksprodukter (Steinbrudd og masseuttak)
  • I tillegg til utvidelse av pukkverksområdet tilrettelegges for gjenvinningsanlegg for reine masser, herunder betong, asfalt, løsmasser, stubber mv. (Industri).

Område

Masseuttaket utvides vestover mellom Skrubbedalsveien og E18. Det legges også opp til en utvidelse sør for eksisterende brudd.

Klage

Frist for å klage på vedtaket var innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 07.03.2016

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.