Klodeborg boligområde

Det ble meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan for Klodeborg boligområde 18. mai 2017.

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2019-2029 ble det arbeidet med urealiserte byggeområder. Alle byggeområdene for bolig ble vurdert opp mot målsettingene i kommuneplanen og ATP-arbeidet. Klodeborg boligområde var et av disse. Da Arendal bystyre 24. mai 2019 vedtok kommuneplanens arealdel 2019-2029 var planområdet ikke lenger et byggeområde. Arbeidet med reguleringsplan for Klodeborg boligområde ble etter dette avsluttet.