Klinkelia

Arendal bystyre vedtok i møte 19. desember 2019, PS 19/237 å oppheve reguleringsplan for Klinkelia, vedtatt 21. juni 1967, jf. pbl § 12-14.

Formål

Formålet med vedtaket er å oppheve en reguleringsplan som anses som foreldet. Planen hjemlet dels en utbygging som strider mot kommuneplanens arealdel. For de bebygde områdene er det avvik mellom reguleringsplan og faktiske forhold.

Klage/frist

Klagefrist innen 3. februar 2020.