Kirstens Have, 202/72

Bystyret vedtok i møte 25. oktober 2012, PS 12/183 detaljplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en høyere og mer variert utnyttelsesgrad enn tidligere bebyggelsesplan legger opp til, samt å se på intern fordeling av tomter og øvrige delområder.

Område

Planområdet består av eiendommene 202/72, 202/81 og deler av 202/113 og 202/120. Området er på ca. 13000 kvm, hvorav ca. 5300 kvm blir avsatt til nye boligtomter. De øvrige arealer som er medtatt i planen er to tomter for eksisterende bebyggelse, trafikkarealer og grønnstruktur i form av vegetasjonsskjerm.