Kirkeveien, del av 305/373

Bystyret vedtok i bystyremøtet 13. desember 2023, PS 23/240 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.  Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/areal

Planens formål er å legge til rette for kommunale boliger med inntil 4 boenheter for personer med særskilte behov på del av eiendom gnr. 305, bnr. 373, ved vanntårnet på His i Arendal kommune. 

Klage/innløsning og erstatning

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvaltningsloven § 28. Frist for klage var 15. januar 2024. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.