Kirkegaten 1 og 3

Bystyret vedtok i bystyremøtet 13. desember 2023, PS 241/2023 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.  Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/areal

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en ekstra etasje på de eksisterende næringsbyggene i Kirkegaten 1 og 3.

Arealet er ca. 817 m2, og ligger midt i sentrumskjernen.

Klagefrist 15. januar 2024

Frist for å klage på vedtaket til Statsforvalteren var innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvalningsloven § 28. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.