Kastellveien 30 og Feierheia 8

Arendal bystyre vedtok i møte 31. mars 2016, PS 44/16 nevnte plan, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at detaljplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet omfatter Kastellveien 30, som er et eksisterende bolighus fra slutten av 1800-tallet, og Feierheia 8, som er ubebygd. Området er på ca. 1 300 m2.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å oppføre to nye bygninger med til sammen 4 leiligheter, samt å rive og gjenoppføre eksisterende bolig i Kastellveien 30.

Klage/innløsning og erstatning

Klagefrist innen 02. mai 2016. Frist for eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen (jf pbl. §§15-2 og 15-3) senest 3 år etter denne kunngjøring.