Karishei boligområde

Arendal bystyre har i møtet 23. juni 2016, PS 105/16 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for oppføring av inntil 30 nye boliger med tilhørende anlegg på eiendommen gnr./bnr 221/318. Planforslaget inneholder 25 boligtomter, hvor planen åpner opp for at 11 av tomtene kan bebygges med 2- eller 4-mannsboliger. 

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.