Jonsvold

Arendal bystyre vedtok i møte den 24. januar 2008, sak 3/08 ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Planens begrensning: Planområdet ligger på vestsiden av Tromøya i skråningen mot Galtesund, og avgrenses i hovedsak av Brattekleiv boligområde og skogsområde mot øst og den kommunale veien på Jonsvold mot vest. En av de foreslåtte boligtomtene vil bli liggende vest for den kommunale veien, og øst for fylkesvei 191. Området er totalt ca. 5 daa.