Jomfruholmen

Arendal bystyre har i møtet 1. november 2018, PS 18/147, har vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet omfatter hele Jomfruholmen inkludert broa over fra Sperreviga, totalt ca. 3,7 daa landarealer.

Formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for å rive eksisterende murhus og å gjenoppføre en ny bolig der eksisterende karaktertrekk videreføres. De to bygningene som har vært benyttet til båtbyggeri tenkes bevart, men kan bygges om. Murer og terrenganlegg tenkes bevart.

Klage/erstatning/frist

Klagefrist på vedtaket var innen 3. desember 2018.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.