Hølen Brygge

Arendal bystyre har i møte den 31.05.2012,  PS 12/ 108 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planen er å bytte ut eksisterende næringsbygg med en relativt høy tetthet av bebyggelse for boligformål.

Område

Tomten ligger syd for Biestø nær Nidelva med adkomst fra Rykeneveien. Planen innebærer en utbygging på inntil 18 nye leiligheter fordelt på 4 bygninger, hver på 3 etasjer, hvorav 3.etasje er utformet som loftsleilighet. Det er lagt opp til en utnyttelsesgrad, BYA på 85%.

Planområdet grenser til private eiendommer i øst og vest, til Nidelva i sør og til Rykeneveien i nord.

Klage/frist

Vedtaket i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 27.08.2012.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.