Høgedalslia

Arendal bystyre vedtok i møte den 28. april 2016, sak 72/16 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

  • Legge til rette for nye kommunale boliger, totalt 8 små boenheter, med adkomstvei fra Ravnåsveien.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 30.05.2016.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr.  plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.