Hisøy, vestre del

Arendal bystyre har i møtet 28. februar 2019, PS 19/21, vedtatt å oppheve reguleringsplan for Hisøy Vestre del, stadfestet 03. februar 1955, jf. pbl § 12-14.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og mangler styringshjemmel. Planen regulerer et større område på Hisøy til bolig. Flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner. Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2023 i hovedsak vist som eksisterende boligområde og hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. En mindre del er vist som LNF-område. Hensynssonen innebærer at reguleringsplanen skal styre arealbruken. Dette gjelder områder der det er nyere reguleringsplaner som styrer arealbruken.