Hisøy Haveby, østre del

Bystyret har i møtet 28. februar 2019, PS 19/22, vedtatt å oppheve reguleringsplan for Hisøy Haveby østre del, stadfestet 27. februar 1958, jf. pbl § 12-14.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og mangler styringshjemmel.

Planen regulerer et større område på Hisøy til bolig. Flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner. Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2023 vist med flere formål; eksisterende boligområde, fremtidig boligområde, næringsområde, tjenesteyting, grønnstruktur og LNF-område, samt hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. Sistnevnte innebærer at reguleringsplanen skal styre arealbruken. Dette gjelder områder der det er nyere reguleringsplaner som styrer arealbruken.