His brygge

Reguleringsplan for His brygge ble vedtatt i bystyret 26. oktober 2017, PS 17/138. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet ligger på Kokkeplassen. Området avgrenses av Hølen i nord og i vest og av eiendomsgrenser mot øst og i sør. Området omfatter også kryssløsning ved Vesterveien. Planområdet er på totalt 33,7 daa.

Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende småbåthavn fra 40 til 100 plasser. Videre reguleres eksisterende næring, Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie, inn med muligheter for utvidelser. Sør i planområdet åpner planforslaget for en utbygging av blokker med maksimal mønekote 23,5 meter.