Havstadodden

Arendal bystyre har i møtet 29. november 2018, sak  PS 18/169 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 38 boenheter som konsentrert blokkbebyggelse, fordelt på to områder, et mindre nær avkjørselen til Kystveien, og et større der det tidligere var betongproduksjon.

Innløsning/erstatning

Et eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl.  §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.