Gunnarsboveien - Eikestøveien

 Arendal bystyre har i møte den 30. oktober 2014, PS 14/ 145 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. 12-12.  Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Reguleringsplanen går i hovedsak ut på å skaffe hjemmel for å etablere fortau langs Gunnarsboveien og Eikestøveien.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.