Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle

Arendal bystyre vedtok i møte den 30. mai 2013,  PS 13/66, ovennevnte områdereguleringsplan med tilhørende bestemmelser iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at områdeplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med områdeplanen er å sikre og dels gjenopprette områdets historiske verdi. Hensikten er også delvis å avklare arealbruk vedr. fortetting, fellesarealer og bruk av strandsonen.

Område

Området strekker seg fra Gullsmedenga i vest til Gimle i sør/ øst, og omfatter også bebyggelsen i Villaveien og Vikaveien, samt et stykke opp i Trommestadveien.

Innløsning/erstatning/frist

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 var innen 3 år etter kunngjøring.