Grødevigen hyttefelt

I henhold til plan og bygningslovens (pbl) § 12-12 meddeles herved at Bystyret i møte den 11.12.2014, PS 14/196, har vedtatt reguleringsplan for Grødevigen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en fortetting med 24 nye hytter i eksisterende hyttefelt.

Område

Planområdet ligger på sørøstre del av Hisøy, mellom Sandvigen og Havsøya. Området er avgrenset av Gamle Sandvigvei i nord, Utsikten boligområde og Fortet i øst og nordøst, havet i sør og Grødevigen i vest. Planområdet er 214 daa stort.

Klage/frist

Vedtaket kan iht. § 12-12 påklages Fylkesmannen innen tre uker fra kunngjøringsdato, innen 16.01.2015.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.