Gnr/bnr. 511/153 m.fl., Krøgenes

Arendal bystyre har i bystyremøtet 24. juni 2021, PS 138/2021,  vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med planen er å legge til rette for nærings- og forretningsformål.

Området er ca. 10 daa stort, og ligger like nord for Kystveien på Krøgenes i nær tilknytning til Krøgenes handelssenter. 

Klage/frist

Frist for klage var innen 26. juli 2021, 3 uker fra kunngjøringsdato.

Krav/innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.