Glibåsen

Arendal bystyre vedtok i møte den 24. november 2016, PS 16/178 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet omfatter et areal på ca. 10 daa. Området ligger mellom boliger på Sandbergveien og boligområdet på Heståsen. Omkringliggende bebyggelse består av frittliggende eneboligbebyggelse.

Formålet er opppføring av 5 eneboliger med tilhørende infrastruktur

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.