Gamle skolevei 20

Arendal bystyre vedtok i møte 01. september 2016, PS 128/16 nevnte detaljreguleringsplan med bestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utbygging med boliger. Planen legger opp til 18-19 boenheter med tilhørende infrastruktur.

Klage/innløsning

Klagefrist var 28. oktober 2016, iht. pbl. § 12-12. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.