Gamle Sandvigvei 10

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 29. september 2022, PS 22/164, reguleringsplan for Gamle Sandvigvei 10, iht. pbl. § 12-12.  

Formål

Planens hensikt er å legge til rette for fortetting ved oppføring av en ny enebolig i tilknytning til eiendommen gnr. 306, bnr. 316, Gamle Sandvigvei 10. Reguleringsformålet er bolig.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Klagefrist var 7. november 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen,  jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.