Gamle Kolbjørnsvik skole

Arendal bystyre vedtok i møtet den 16. mars 2017, sak 17/43, nevnte plan iht.  pbl. § 12-12. Vedtaket krevde en endring i bestemmelsene som nå er foretatt. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Området er på ca 1700 m2 og ligger langs Trommestadveien, mellom Kolbjørnsvik og Hisøy skole.
Planen omfatter eiendommen 306/28 samt en del av 306/95.

Formål

Planen hjemler bruksendring av den gamle skolen til boligformål med inntil 3 boenheter. I tillegg videreføres bevaringshensynene i områdeplanen.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.