Fv. 420 Sprøkilen - Torsbudalen, sykkeltiltak

Arendal bystyre vedtok i møte 19. november 2015, PS 15/210 nevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12 i pbl. Vedtaket betyr at reguleringsplaen er endelig. 

Formål

  • Legge til rette for gang- og sykkelveg langs Fv. 420

Område

Langs Fv. 420 ca. 300m langs Molandsveien, fra eksisterende sykkelfeltanlegg ved krysset til nye Stenklevvei til en kobling på motsatt side av Sprøkiltunet.

Forbindelsen mellom Stølen og Sprøkilen ivaretas i prosjektet E18 Arendal–Tvedestrand

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.