Fv. 409 Tromøybrua - Krøgenes

Arendal bystyre vedtok i møte den 19.11.2015, PS 15/213 ovennevnte detaljreguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig. 

Formål

Legge til rette for å bygge ny forbindelse fra Tromøybroa til tilførselsveien opp til E-18.

Industriområdet på Krøgenes vil som følge av dette deles av ny Fv. 409, og den interne  forbindelsen opprettholdes av en ny lokalveg som vil gå i kulvert under ny Fv. 409. Gjennomføring forutsetter grunnerverv av hele eller deler av flere eiendommer.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pl.an- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.