Frivold-Torsbudalen, gnr. 24 bnr. 25

Arendal bystyre vedtok 10.12.2015, PS 15/235 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmeler.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ca. 15- 20 boenheter som konsentrert småhusbebyggelse.

Planområdet omfatter gnr. 24, bnr. 25, og eksisterende boligeiendom, gnr. 24, bnr. 95, ca. 14 daa totalt, samt arealer av offentlig vei som blir berørt av adkomsten.

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 11.02.2016.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pl.an- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.