Fløyheia

Arendal bystyret vedtok i møtet 06. september 2018, PS18/105, nevnte områdeplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at områdeplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet strekker seg fra krysset mellom Ragnvald Blakstadsvei og Barbudalen, tar med seg hele «naturparken», Fylkeshuset, Sjømannskolen og hele Fløyheia ned til Hylleveien. Størrelsen på hele planområdet er 117 daa.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bruk av Sjømannskolen. Det legges i tillegg til rette for et byggeområde for kontor ved Fylkeshuset. Dersom boligformål er aktuelt utbyggingsformål er det krav om detaljreguleringsplan.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. g bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.