Flodda

Arendal bystyre vedtok i møte 24.02.2011, PS 21/2011 nevnte plan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at plan med bestemmelser er endelig. 

Planområdet ligger på Flodda i Myra. Formålet med planforslaget er å legge til rette for 22 nye eneboliger med tilhørende anlegg.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.