Eydehavn, ny vei

Arendal bystyre vedtok i møte 25. mars 2021, PS 21/60 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

Planen tilrettelegger for ny effektiv vei fra Arendal havn til Neskilen.

Klage/innløsning/erstatning 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes innen 30. april til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og
bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.