Eydehavn Industri- og havneområde

Arendal bystyre vedtok i møte den 27.01.11, PS 11/15  ovennevnte detaljplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

I gjeldende reguleringsplan er det tilknyttet rekkefølgebestemmelser som hindrer etablering av nye virksomheter i havneområdet før ny atkomstvei fra Neskil bru er ferdigstilt.

Hensikten med planen er å legge til rette for at deler av havneområde kan utvikles.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.