Eydehavn D1 (Sam Eyde borettslag)

Arendal Bystyre har i møte 04.02.2010, sak 09/10 vedtatt ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område

Planområdet ligger ved Neskilen, Snekkenes. Formålet med planforslaget er etablering av leiligheter i nytt bygg ved siden av Sam Eyde Borettslag.

Bystyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter plan- og bygningslovens § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.