Eyde energipark

Arendal bystyre har i bystyremøtet 03. mars 2022, PS 22/26 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formålet med planarbeidet

I desember 2020 besluttet Morrow å etablere sin batterifabrikk i Eyde energipark. Hovedformålet med områdeplanen er å tilrettelegge for næringsareal for denne etableringen, iht. vedtaket i Arendal bystyre. Området reguleres i hovedsak til formålet industri. Arealene der Heftingsdalen renovasjonsanlegg holder til reguleres til kombinert formål industri og renovasjon.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Frist for å klage på vedtaket til Statsforvalteren var innen 11. april 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Informasjonsmøter