Erik Munks vei, del av

Arendal bystyre vedtok i møte 25.06.2015, PS 15/112 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12,.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten er å rydde opp i avvik mellom gjeldende reguleringsplan og eksisterende forhold, samt å tilrettelegge for oppføring av garasje ved Erik Munks vei 61.

Område

Planområdet omfatter et areal på omlag 15 dekar.

Klage/frist

Du kan påklage vedtaket til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 31.08.2015.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.