E18 Tvedestrand - Arendal

Arendal bystyre vedtok i møte 22. mai 2014, PS 14/69 nevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12, 12-11. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Turvegnettet i Bymarka skal utvides og oppgraderes som følge av vegutbyggingen.

Vedtatt detaljreguleringsplan er i tråd med gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for E18 Arendal – Tvedestrand.

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf pbl. §§15-2 og 15-3 var senest 3 år etter kunngjøring.