E18 Tvedestrand-Arendal, Stølen-Torsbuåsen

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 09. januar 2019, PS 19/3 endring av følgende planer:

  • E18 Tvedestrand-Arendal, vedtatt 22. mai 2014
  • Longum Park, vedtatt 26. mai 1987
  • Del av Longum Park, vedtatt 26. september 2013

Formål:

I hovedsak går endringen ut på å tilpasse og justere gjeldende reguleringsplan i henhold til Nye Veiers oppdrag om å optimalisere prosjektet i henhold til deres oppdrag.

Endringene omfatter følgende elementer:

  • Tilbakeføring til opprinnelig reguleringsformål på barnehage/ industritomt (gnr./bnr. 24/326)
  • Tilbakeføring til LNF for regulert adkomstvei til Frednes
  • Ny adkomstvei til Frednes
  • Endret plassering av Sprøkilen rensedam
  • Ny gang- og sykkelvei mellom Stølen og Torsbudalen
  • Mindre justeringer i veilinjen for E18 og fylkesveien
  • Mindre justeringer av Sprøkilen kulvert og veiforløp inn mot denne