E18 Dalen-krysset

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 13.05.2015, PS 15/106 ovennevnte plan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Planen viser Dalenkrysset med rundkjøring for å få et mer trafikksikkert kryss, særlig med tanke på forventet økt anleggstrafikk i forbindelse med bygging av ny 4-felt E18 Tvedestrand-Arendal.

Klage/frist

Du kan påklage vedtaket til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist innen 15.06.2015.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pbl. §§ 15-2 og 15-3 og må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.