Dyvika, felt B1 og B2

Planutvalget i Arendal har i møte den 04. juni 2009, sak 102/09 vedtatt ovenfor nevnte bebyggelsesplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 28-2. Vedtaket betyr at bebyggelsesplanen er endelig.

Område

Bebyggelsesplanen omfatter gnr. 41/bnr. 13, gnr. 41/ bnr. 60 og gnr. 41/ bnr. 240, samt deler av vei langs gnr. 41, bnr. 60. Planområdet utgjør ca. 15 daa.

Formål

  • Legge til rette for boliger som konsentrert småhus-, blokk- og terrassebebyggelse.
  • Planområdet omfatter også et friområde med badestrand.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter pbl. § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.