Drømmevika naturbarnehage

Arendal bystyre vedtok 25. juni 2015, PS 15/110 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.
Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for kombinert bruk av eksisterende bygning med drift av utleieleiligheter og barnehage.
  • Det er lagt opp til 2 eneboligtomter med mulighet for leilighet, samt adkomst, parkering, utoppholdsareal og lekeplass.

Område

Planområdet ligger ca. 800 meter fra Fv. 410 ved Stokken kirke og grenser til Skibvik ringveg, Fv.135.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.