Del av Kleivtoppen

Bystyret vedtok i bystyremøtet 27. april 2023, PS 23/7 reguleringsplan for Kleivtoppen, iht. pbl. § 12-12.

Område/formål

Planområdet ligger på Alve, Tromøy. Området reguleres til fritidsbebyggelse med 15 hyttetomter, samt et felt med 6 boenheter knyttet til næringsdriften på Brønnhaugen gård. Næringsdelen får kapasitet for i størrelsesorden en skoleklasse. På hyttetomtene er det lagt inn hensynssone landskap utenfor byggegrensene. Her skal naturterrenget bevares uten inngrep.

Klage/innløsning/erstatning

Frist for klage til Statsforvalteren var innen 28. mai.  

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene, jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.