Del av Hove leirsenter

Bystyret vedtok i møtet 28. mars 2019, PS 19/36 detaljplan for del av Hove leirsenter, jfr. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig. 

Formål/område

Planen åpner for oppføring av nasjonalparksenter. I tillegg legges til rette for noe videreutvikling av leirområdet. Planområdet ligger på gnr. 210, bnr. 1, mellom Hoveveien og verneskogen. Området er på drøyt 109 daa.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.