Broneset boligområde

Arendal Bystyre har i møte 19. november 2009, sak 130/09 vedtatt ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Planens begrensning og areal:
Planområdet er på ca 60 daa hvorav ca 14 daa er foreslått til bebyggelse. Planområdet er avgrenset av Rv 409 mot øst, Tybakken kommunale vei mot syd og eksisterende Tybakken boligområde mot vest og Tromøysund mot nord.