Brekka sandtak

Arendal bystyre vedtok i 28.05.2015, PS 15/83 nevnte reguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet ligger på Brekka i Austre Moland. Området ligger ved E18, på veiens vestside v/avkjøringen til Siring ved Molandsvannet og omfatter eiendommene gnr/bnr 1/1, deler av 1/3 og 1/76, samt veiareal for avkjøring fra E18, gnr/bnr 600/18.

Planområdet utgjør totalt ca. 74 dekar.

Formål

  • Legge til rette for etablering av betongblandeverk i eksisterende sandtak etter prinsippet for innebygget blandeverk.

Klage/frist

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 29.06.2015.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.