Blandalen

Arendal bystyre vedtok i møte 28. februar 2008, PS 37/08 nevnte plan, iht. pbl. § 27-2.