Blandalen 2

Arendal bystyre vedtok i møte 29. april 2015,  PS 15/97 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formålet er å legge til rette for et leilighetsbygg med inntil 21 nye leiligheter. Planområdet består av deler av eiendommen 507/192 samt tilliggende offentlig veiareal, ca. 6 500 m2, like ved avkjørselen til Nygård og Ribbervann på Nyli.

Innløsning og erstatning
Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.