Barbubukt

Arendal bystyre har i møte den 25.08.2011, sak PS 11/115 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Bystyret vedtok i samme møte tilhørende utbyggingsavtale, iht. pbl. § 17-4.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Kort beskrivelse av planens innhold og konsekvenser

Hovedgrepet i planforslaget innebærer en lav bebyggelse som i form og volum skaper en forbindelse til eksisterende bevaringsverdig boligbebyggelse i gamle Barbu strandsted. Bukten og Barbudalens "utløp" innrammes av større volum og høyere bygg, som blant annet forholder seg til nyere bebyggelse på yttersidene av Barbubukt.

Volummessig gir dette formgrepet muligheter for å imøtekomme behovet for sentrumsnære boliger i kombinasjon med en rekke andre funksjoner, som hotell, næring, badeland osv. Bygningsmassen på vestsiden er foreslått i dette arealomfang for evt. å kunne romme et badeanlegg.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.