Barbubukt småbåthavn og fergeleie

Arendal bystyre vedtok i møte den 26.03.2015, PS 15/46 nevnte plan med bestemmelser, iht. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for offentlig småbåthavn med inntil 130 plasser og 10 korttidsplasser samt fergeleie.

Område

Planområdet er 22,6 daa, hvorav 13,4 daa er foreslått satt av til småbåthavn, og øvrig areal er foreslått satt av til ferdsel, havneområde og strandpromenade.

Samtlige arealer har offentlig eierform.

Klage/frist

Du kan påklage vedtaket til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 04.05.2015.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.