Barbubukt, endring

Arendal bystyre vedtok i møte 31.10.2013, PS 13/139 ovennevnte detaljregulering med tilhørende bestemelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med detaljplanen er å legge til rette for en utvidelse av parkområdet ved å plassere utbyggingsvolumet, dvs 2 boligblokker med 7 etasjer, helt øst i området.
Det legges også til rette for havnerelatert virksomhet i tilknytning til fiskemottaket og marina ved å utvide felt G østover.

Utbyggingsavtalen vil bli behandlet i egen sak.

Klage/frist

Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato 24.06.2015.