Åsbieveien

Bystyret vedtok i møte 24. september 2020, PS 20/163 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl.  § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Hensikten er tilrettelegging for oppføring av ny næringsbebyggelse på deler av eiendom gnr. 433 bnr. 2. 

Klage/innløsning/erstatning/frist

Frist for å klage på vedtaket iht. § 12-12 var 26. november 2020.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.